028.6656.7854 contact@applancer.net
Hoàn thiện quy trình đánh giá ứng viên IT cho nhà tuyển dụng 2023

Hoàn thiện quy trình đánh giá ứng viên IT cho nhà tuyển dụng 2023

Các vòng trong quy trình tuyển dụng được tạo ra để giúp nhà tuyển dụng một cái nhìn rõ ràng nhất về chân dung ứng viên, từ đó họ tạo ra các chế độ lọc ứng viên phù hợp. Càng nhìn thấu ứng viên, họ càng dễ đưa ra các quyết định tuyển dụng và càng chắc chắn về sự đúng...